Hint for BOND-750
Open: 3.7
Close: 0.1.2.6
Center: 2.6.8
Latest Draw , 750
First: 494769
Second: 902389.657258.117001
Users Formula Listing
Posted By:-
faisal qureshi

26-12-2016

14:19:08

M.Faisal ke taraf say tamam member’s visitor’s aur friend’s ko Aslam-W-Alikum{#moods_dlg.Salami}

City----->RawalPindi  Well Done  P.Bond----->15000

 

Routine No. 1

{#emotions_dlg.81fry1zhaha} 

First second Akra tendola Routine 3818 say start

Regular P.Bond kay 5th 6th figure lay 5th figure ka home Akra figures ha

Aur Second 3rd number ka 6th figure -1 Center

 

381865 = (651)

Akray (65)(61)(56)(51)(16)(15)

626365 = Center  5-1 = 4

Tendolay

(654)(614)(564)(514)(164)(154)

Second Pass

(15)

(154)

 

027261 = (616)

Akray (61)(66)(16)

066733 = Center  3-1 = 2

Tendolay

(612)(662)(162)

First Pass

(16)

(162)

 

720767 = (671)

Akray (67)(61)(76)(71)(16)(17)

154035 = Center  5-1 = 4

Tendolay

(674)(614)(764)(714)(164)(174)

First Pass

(71)

(714)

 

162569 = (691)

Akray (69)(61)(96)(91)(16)(19)

001442 = Center  2-1 = 1

 

WhistlingFor Rawalpindi 15000Whistling

First Second Akra

(69)(61)(96)

(91)(16)(19)

First Second Tendolay

(691)(611)(961)

(911)(161)(191)

 Image result for GIF smileys

Routine No. 2

 {#emotions_dlg.81fry1zhaha}

Second Akra Tendola routine 15-11-2016 1500 Karachi say Start

 

1500 to Regular Routine 1500 ka Second number kay

akhre bond say second 2 Akray 4 tendolay ke routine

 

Bond 1500 second draw 3rd Number = 487565

487565 = 6-5 = Open 1

487565 = 6 aur 5 = Close  6 5

487565 = 4-8 = 4 home 9 = Center  4 9

Second Akra

(16) (15)

Second Tendolay

(164) (154)

(169) (159)

 

Second Pass

(15)

(154)

 

Bond 1500 second draw 3rd Number = 643557

643557 = 5-7 = Open 2

643557 = 5 aur 7 = Close  5 7

643557 = 6-4 = 2 home 7 = Center  2 7

Second Akra

(25) (27)

Second Tendolay

(252) (272)

(257) (277)

 

Second Pass

(25)

(252)

 

Bond 1500 second draw 3rd Number = 594797

594797 = 9-7 = Open 2

594797 = 9 aur 7 = Close  9 7

594797 = 5-9 = 4 home 9 = Center  4 9

Second Akra

(29) (27)

Second Tendolay

(294) (299)

(274) (279)

 

Second Pass

(29)

(299)

 

Bond 1500 second draw 3rd Number = 500948

500948 = 4-8 = Open 4

500948 = 4 aur 8 = Close  4 8

500948 = 5-0 = 5 home 0 = Center  5 0

 

 

WhistlingFor Rawalpindi 15000Whistling

Second Akra

(44) (48)

Second Tendolay

(445) (440)

(485) (480)

 

Routine No. 3

{#emotions_dlg.81fry1zhaha} 

4 Akray First Second routine 0656 say Start

 

1…Regular Bond ka center figure say -2 aur figure say 1 kam Open Figure

2…Jo figure open a rahy ha un ka home Close figure ha

 

065699=Center 5--->5-2=3…2= Open 3 2

3 home 8 aur 2 home 7=Close 8 7

First Second Akray

(38) (37) (28) (27)

First Akra Pass

(38)

 

381865=Center 1--->1-2=1…0= Open 1 0

1 home 6 aur 0 home 5=Close 6 5

First Second Akray

(16) (06) (15) (05)

Second Akra Pass

(06)

 

027261=Center 7--->7-2=5…4= Open 5 4

5 home 0 aur 4 home 9=Close 0 9

First Second Akray

(50) (59) (40) (49)

Second Akra Pass

(50)

 

720767=Center 0--->0-2=2…1= Open 2 1

2 home 7 aur 1 home 6=Close 7 6

First Second Akray

(27) (26) (17) (16)

First Akra Pass

(16)

 

162569=Center 2--->2-2=0…9= Open 0 9

0 home 5 aur 9 home 4=Close 5 4

First Second Akray

(05) (04) (95) (94)

Second Akra Pass

(95)

 

714160=Center 4--->4-2=2…1= Open 2 1

2 home 7 aur 1 home 6=Close 7 6

 

WhistlingFirst Second AkrayWhistling

For Rawalpindi 15000

(27) (26) (17) (16)

 You Are My Love

Routine No. 4

 {#emotions_dlg.81fry1zhaha}

Second Akra routine 0656 say Start

 

065699 = 2time jazzar 6999

=9.1465(854)99

First Second Akray

(85) (84) (58)

(54) (48) (45)

Second Akra Pass

(58)

 

381865 = 2time jazzar 8665

=9.6481(076)77

First Second Akray

(07) (06) (70)

(76) (60) (67)

Second Akra Pass

(06)

 

027261 = 2time jazzar 2661

=7.1822(615)87

First Second Akray

(61) (65) (16)

(15) (56) (51)

Second Akra Pass

(15)

 

720767 = 2time jazzar 7667

=9.3574(252)34

First Second Akray

(25) (52) (22)

Second Akra Pass

(25)

 

162569 = 2time jazzar 5669

=8.677(140)19

First Second Akray

(14) (10) (41)

(40) (01) (04)

Second Akra Pass

(40)

 

714160 = 2time jazzar 1660

=6.3830(219)04

 

WhistlingSecond AkrayWhistling

For Rawalpindi 15000

(21) (29) (12)

(19) (91) (92)

 Well Done

Routine No. 5

{#emotions_dlg.81fry1zhaha} 

First BackAkra routine 0272 say Start

 

5272 Zarab 4249

= 2240(07)28

First BackAkray

(07) (02)

First BackAkra Pass

(07)

 

7207 Zarab 4249

= 3062(25)43

First BackAkray

(25) (20)

First BackAkra Pass

(25)

 

1625 Zarab 4249

= 690(46)25

First BackAkray

(46) (41)

First BackAkra Pass

(41)

 

7141 Zarab 4249

= 3034(21)09

 

WhistlingBack AkrayWhistling

For Rawalpindi 15000

(21) (26)

Great Idea 

First fourcast routine

0272 Say Start

 

0272

Zarab ---------->>>XXXEnd =654253(7207)9

7207

Zarab ---------->>>XXXEnd =569636(1625)9

1625

Zarab ---------->>>XXXEnd =876350(7141)2

7141

Zarab ---------->>>XXXEnd =160594(xxxx)8

{#emotions_dlg.congras} 

Only 1 akra only 2 tendoly aur 4 fourcast first

100% full guarantee routine kay sath Vip

Special Target kay leay Rabta kary.

 {#emotions_dlg.congras}

Contact:

Ustad M.Faisal

King of Game

*03360220030*

*03114320030*

 

 

 

 

 

Posted By:-
faisal qureshi

26-12-2016

14:14:58

M.Faisal ke taraf say tamam member’s visitor’s aur friend’s ko Aslam-W-Alikum{#moods_dlg.Salami}

City----->RawalPindi  Well Done  P.Bond----->15000

 

Routine No. 6

{#emotions_dlg.81fry1zhaha} 

Rawalpindi to Rawalpindi Open Routine 8418 say Start

 

8418x3182=2678(60)76

Open

1-6-0-5

Open Pass

1633

 

1633x3182=519(62)06

Open

1-6-2-7

Open Pass

1789

 

1789x3182=569(25)98

Open

2-7-0-5

Open Pass

0606

 

5606x3182=1783(82)92

Open

8-3-2-7

Open Pass

8057

 

8057x3182=2563(73)74

Open

7-2-3-8

Open Pass

3483

 

3483x3182=1108(29)06

 

WhistlingFirst OpenWhistling

For Rawalpindi 15000

(2) (7) (4) (9)

 Shocking

Routine No. 7

{#emotions_dlg.81fry1zhaha} 

First Open routine 3483 say Start

Regular Bond kar open ke baki aur us say minus 2 lay kar +1 aur Home lay Kar +1 Open lag raha ha

 

348344 = 3 Bake 7-2 = 5 6 0 1

Open (5)(6)(0)(1)

Open Pass

(65)

 

656030 = 6 Bake 4-2 = 2 3 7 8

Open (2)(3)(7)(8)

Open Pass

(38)

 

385257 = 3 Bake 7-2 = 5 6 0 1

Open (5)(6)(0)(1)

Open Pass

(06)

 

065699 = 0 Bake 0-2 = 2 3 7 8

Open (2)(3)(7)(8)

Open Pass

(38)

 

381865 = 3 Bake 7-2 = 5 6 0 1

Open (5)(6)(0)(1)

Open Pass

(02)

 

027261 = 0 Bake 0-2 = 2 3 7 8

Open (2)(3)(7)(8)

Open Pass

(72)

 

720767 = 7 Bake 3-2 = 1 2 6 7

Open (1)(2)(6)(7)

Open Pass

(16)

 

162569 = 1 Bake 9-2 = 7 8 2 3

Open (7)(8)(2)(3)

Open Pass

(71)

 

714160 = 7 Bake 3-2 = 1 2 6 7

Open (1)(2)(6)(7)

 

WhistlingFirst OpenWhistling

For Rawalpindi 15000

(1) (2) (6) (7)

Uncertain 

Routine No. 8

{#emotions_dlg.81fry1zhaha} 

First Close routine 0656 say Start

 

1st patte kay Second tendola kay 5th figure say 6th figure minus kar

kay +1 aur figure ka home close lag raha ha

 

203807 = 0-7 = 7 8 2

First Close figure

(7) (8) (2)

Close Pass

(38)

 

588975 = 7-5 = 2 3 7

First Close figure

(2) (3) (7)

Close Pass

(02)

 

062476 = 7-6 = 1 2 6

First Close figure

(1) (2) (6)

Close Pass

(72)

 

076434 = 3-4 = 1 2 6

First Close figure

(1) (2) (6)

Close Pass

(16)

 

000876 = 7-6 = 1 2 6

First Close figure

(1) (2) (6)

Close Pass

(71)

 

156962 = 6-2 = 4 5 9

 

WhistlingFirst CloseWhistling

For Rawalpindi 15000

(4) (5) (9)

Flipping 

Routine No. 9

{#emotions_dlg.81fry1zhaha} 

200 Bond may may 5th figure 6 lag jay to next 15000 center (3) (8) lag raha ha

 

P.Bond(200)              Center                 Pass

262069                       3...8              5480

141969                       3...8              2534

049064                       3...8              5586

127560                       3...8              9984

825563                       3...8              4038

714160                       3...8              xxxx

 

 

WhistlingFirst CenterWhistling

For Rawalpindi 15000

(3) (8)

 You Are My Love

Routine No. 10

 {#emotions_dlg.81fry1zhaha}

Centr Routien 0656 se start

Close aur center ka farq figar or uska home next draw center lag raha ha

 

0656 =6-5___farq Center 1/6

3818

center 1 pass

 

3818 =8-1___farq Center 7/2

0272

center 7 pass

 

0272 =2-7___farq Center 5/0

7207

center 0 pass

 

7207 =2-0___farq Center 2/7

1625

center 2 pass

 

1625 =6-2___farq Center 4/9

7141

center 4 pass

 

7141=1-4___farq 3/8

 

WhistlingFirst CenterWhistling

For Rawalpindi 15000

(3) (8)

 Image result for gif smiley

First fourcast routine

0272 Say Start

 

0272

Zarab ---------->>>XXXEnd =654253(7207)9

7207

Zarab ---------->>>XXXEnd =569636(1625)9

1625

Zarab ---------->>>XXXEnd =876350(7141)2

7141

Zarab ---------->>>XXXEnd =160594(xxxx)8

{#emotions_dlg.congras} 

Only 1 akra only 2 tendoly aur 4 fourcast first

100% full guarantee routine kay sath Vip

Special Target kay leay Rabta kary.

 {#emotions_dlg.congras}

Contact:

Ustad M.Faisal

King of Game

*03360220030*

*03114320030*

 

 

 

 

 

 

Posted By:-
shuhab

26-12-2016

10:02:58

I==> SUCH KI UMEED <==I
Tamam Chahne Walo Ko Piyar Bhara Salaam.
Phool Ka Koi Bhi Naam Rakh Liya
Jaye Magar Pehchana To Khushboo
Se Hi Jata Hy.
Insaan Bhi Waisa Hi Hy Us Ka
Koi Bhi Rang Ho,Roop Ho,Ya
Zaat Ho.Magar Pehchana Apne
Kirdar Or Ikhlaq Se Hi Jata Hy.
Dear Brother And All Freinds Sahib.
Hum Lekar Aye Hain Ap Dosto K Liye.
Ek Vip F Close Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
Start 348344 Sy Let"s Play Now.
F 3483 I=> F Close 2-3-4-5-6-1 F 65 Pass.
F 6560 I=> F Close 5-6-7-8-9-4 F 38 Pass.
F 3852 I=> F Close 2-3-4-5-6-1 F 06 Pass.
F 0656 I=> F Close 9-0-1-2-3-8 F 38 Pass.
F 3818 I=> F Close 2-3-4-5-6-1 F 02 Pass.
F 0272 I=> F Close 9-0-1-2-3-8 F 72 Pass.
F 7207 I=> F Close 6-7-8-9-0-5 F 16 Pass.
F 1625 I=> F Close 0-1-2-3-4-9 F 71 Pass.
F 7141 I=> F Close 6-7-8-9-0-5 F ?? Pass.
Now F VIP 0.5.6.7.8.9 Close 15000 For R.Pindi.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
is Baar F 3 Ak Hian.
S Only 4 Ten Hain.
Game Bilkul Seedhi Or
Paki Denge.F/S Game
Lene K Liye Call Karo.
Game Tayar Hy.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Guzar Gaya Wo Waqat Jab Hum
Tumhare Talabgar Thay.Ab
Zindaghi Bhi Ban Jao To
Hum Qubool Nhe Karenge.
Serius Log Rabta Karien.
SHUHAB 03023343241.